1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

  1. a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar ( v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru)
  2. b) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný ( ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením  ( napríklad listom zaslaným poštou, alebo  e-mailom )  na adrese:

e-mail: eshop@larabags.sk

Poštová adresa: Lenka Janeková – LARA BAGS

                       Jilemnického 1262/25

                       P. O. BOX 15

                       974 04 Banská Bystrica

Pri zasielaní tovaru prostredníctvom Slovenskej píošty, a.s. je potrebné označiť druh zásielky ako ,,BALÍK NA POŠTU" nie ako ,,balík na adresu".

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť na poštovú adresu: Lenka Janeková – LARA BAGS, Jilemnického 1262/25, P. O. BOX 15, 974 04 Banská Bystrica najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 – dňovej lehoty.

 

Týmto Vás informujeme, že náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

„Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“