⚡️ZIMNÝ VÝPREDAJ až -70% 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

Obchodné menoLenka Janeková – LARA BAGS

Miesto podnikania: Jilemnického 1262/25, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 40593151
DIČ: 1020058699
IČ DPH: SK1020058699
Zapísal Okresný úrad Banská Bystrica, č. Žo-2003/00112/2/2MO, č. živnostenského registra  601-20264

email: eshop@larabags.sk      
internetová adresa: www.larabags.sk
telefónne číslo+421 907 933 465

(ďalej len „predávajúci“)

 

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby,
ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“)
prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese: www.larabags.sk (ďalej je „internetový obchod“).

2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

 

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných parametrov sú uvedené u jednotlivého tovaru
v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých ďalších daní a poplatkov,
ktoré musí kupujúci na získanie tovaru zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a balné, a zostávajú v platnosti po dobu,
po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru
a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy
(náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.
Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári
a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu,
ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a považuje sa za uzavretie zmluvy.
Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho, podmienky ochrany osobných údajov
a formulár na odstúpenie od zmluvy. Po odoslaní objednávky s povinnosťou platby, je kupujúci povinný za tovar zaplatiť
prostredníctvom zvoleného spôsobu, uvedeného v platobných podmienkach.
Po zaplatení objednávky prostredníctvom TatraPay (internet banking Tatra banky)  alebo CardPay (platobnej karty)
je kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci email o prijatí platby. V prípade, že predávajúci neobdrží platbu od kupujúceho
prostredníctvom TatraPay (internet banking Tatra banky) alebo CardPay (platobnej karty), predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho
s cieľom pripomenúť platbu vrátane zaslania emailu. Ak nebude platba vykonaná do 7 dní od odoslania objednávky, objednávka bude zrušená.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť,
zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy
a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu
na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku,
pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.
Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode,
alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade,
že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku.
Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá
potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV.

Zákaznícky účet

 

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu.
Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.
Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.
Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva,
či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu
hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť:

a) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány CardPay (platba kartou)

b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom TatraPay (internet banking Tatra banky)

prostredníctvom dobierky

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške.
Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu.
Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

5. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke v lehote do 7 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade predĺženia dodacej lehoty, bude kupujúci bezodkladne informovaný na jeho email uvedený v objednávke.

6. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho
a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho,
znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, j
e kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane
alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru,
resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru
a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Faktúra je priložená k dodávanému tovaru.

10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru
alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

11. Ak si kupujúci zvolí možnosť platby na dobierku pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný vykonať platbu pri prevzatí zásielky.
Odmietnutie prevziať tovar a to navzdory stanoveniu dodatočného zodpovedajúceho termínu je podmienkou, ktorou sa ruší zmluva o predaji.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

odo dňa prevzatia tovaru,

odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade,
ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je zaslaný kupujúcemu prostredníctvom emailu ako príloha pri prijatí objednávky.
Formulár si však môže kupujúci opätovne vyžiadať aj telefonicky alebo e-mailom.
Pre tento účel môže použiť email: eshop@larabags.sk alebo si ho môže stiahnuť z internetovej stránky larabags.sk v sekcii „Všetko o nákupe“

8. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy,
všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom.
Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy,
ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka,
vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr,
než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.
Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Tovar, spolu s vyplnením formulárom na odstúpenie od zmluvy, kupujúci pošle na adresu:

Poštová adresa
Lenka Janeková – LARA BAGS
Zvolenská cesta 15327/46A
974 05 Banská Bystrica

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,
alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.
Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke
a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie,
ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Práva z vadného plnenia
Reklamačný poriadok

           

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti,
ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho,
sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a reklamačným poriadkom.

3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho
podľa platného reklamačného poriadku.

4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený,
kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

5. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu
na internetových stránkach www.larabags.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady.
Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka NR SR č 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,
Zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

6. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. 

7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru.

8. Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie, ktorý mu bol spolu s tovarom dodaný.

9. Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to písomne poštou alebo e-mailovou správou.
Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení.
Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, a
ko sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil a doručí reklamáciu na adresu predávajúceho.
Vzorový reklamačný formulár môže po vyžiadaní zaslať predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.
Formulár môže kupujúci vyžiadať telefonicky alebo e-mailom. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:

E-mail: reklamacie@larabags.sk
Poštová adresa:
Lenka Janeková – LARA BAGS
Zvolenská cesta 15327/46A
974 05 Banská Bystrica

Alebo si ho môže stiahnuť z internetovej stránky www.larabags.sk v sekcii „Objednávka“. 

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Za účelom posúdenia vady je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu predávajúceho.
Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru a to vo forme e-mailovej správy.

V prípade výskytu vady a predloženia reklamácie môže kupujúci požadovať:

ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

bezplatné odstránenie vady tovaru,

výmenu tovaru za nový tovar,

ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

primeranú zľavu z kúpnej ceny,

odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.
V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy,
resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.
Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia,
ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci,
a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

 

VIII.

Mimosúdne riešenie sporov

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov,
ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia,
so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov,
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.
Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/
je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line
a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti
príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu
okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 102/2014   z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

IX.

Doručovanie

 

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

   

  X.

  Záverečné ustanovenia

   

  Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.
  Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení
  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších

  Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu,
  vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu.
  Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu
  alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,
  ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť,
  ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie
  alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom,
  ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať.
  Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

   

   

  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2020